คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat

งานวิชาการ :

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2543
หลักสูตรปริญญาตรีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2549
หลักสูตรปริญญาตรีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2549 (ฉบับสมบูรณ์)
หลักสูตรปริญญาตรีปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2549 (สาขาวิชาการศึกษา)
หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2552
หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2559

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th