วันที่ 13 ธันวาคม60  เวลา 17:58:49
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการประกันคุณภาพการศึกษา
Untitled Document
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
คู่มือประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร
ข้อมูลพื้นฐาน
คู่มือ สกอ. สมศ.
เว็บไซต์เกี่ยวกับการประกันฯ
หลักฐานอ้างอิง ประกอบงานประกันคุณภาพ
สำหรับเจ้าหน้าที่
 

 
 
สูตรคำนวณคะแนนผลการประเมิน ระดับหลักสูตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
เอกสารประสอบการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร(โครงการพัฒนาอาจารย์)
ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 3.1 (เพิ่มเติม)
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559(แก้ไขจาก รศ.ประดิษฐ์ มีสุข วันที่ 19-6-60)
เอกสารอ้างอิงประกอบการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร
ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 และ 4.2.2 ระดับหลักสูตร
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้ติดตามตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 2559
แผนติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
แบบฟอร์ม แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
ตัวอย่าง SAR หลักสูตร 2549
กำหนดการ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
เอกสารอ้างอิงประกอบตัวบ่งชี้ที่ 3.1 (นักศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับสมัครนักศึกษา(สนส.)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียน
(ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินคุณภาพภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
ผลการประเมินคุณภาพภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
แผนติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
สรุปแบบประเมินทางกายภาพงานประกันคุณภาพ ระดับโปรแกรมวิชา
แนววิเคราะห์การดำเนินงาน
ระบบและกลไกการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
SAR58 หลักสูตร(จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา)
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
(ตัวอย่าง) แบบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(ตามองค์ประกอบ)
(ตัวอย่าง) แบบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (SAR) (แก้ไข 16-07-58)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557(ร่าง)
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2557-2563)(ร่าง)
     
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เลขที่ 160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000