ตำราวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 

เอกสารประกอบการสอน / ตำรา / หนังสือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หลักชีววิทยา

ผู้แต่ง : อ.อรนุช สุขอนันต์ , อ.นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง , อ.นิอร คงประดิษฐ์ , ดร.สธน เสนาสวัสดิ์ , ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ

โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553
 
จุลชีววิทยา(Microbiology)
ผู้แต่ง : อ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ
ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553
 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

แปลและเรียบเรียงโดย : ผศ.ศศลักษณ์ ทองขาว , รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย , ผศ.อำนาจ ทองขาว , ผศ.พิกุล สมจิตต์ , ผศ.สุพิชัย คงกับพันธ์ , อ.ทวีรัตน์ นวลช่วย , อ.ญาณพัตน์ ชูชื่น , อ.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ , อ.พัฒนะ วรรณวิไล, อ.สกรรจ์ รอดคล้าย , อ.ยุพดี อินทสร

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่(ปรับปรุง)

แปลและเรียบเรียงโดย : ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว , ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว , ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง , อ.คมกฤช นิลวิจิตร , อ.คมกฤช เจริญ , อ.จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ , อ.ญาณพัตน์ ชูชื่น , อ.ดินาถ หลำสุบ , อ.นลินี อินทมะโน , อ.สกรรจ์ รอดคล้าย , อ.สารภี จุลแก้ว , อ.เสรี ชะนะ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
ชุดการเรียนทางไกล หลักสูตรการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
สมุดเฉลยและบันทึกคะแนนการสอบประเมินตนเอง

ผู้แต่ง : รศ.ชาญชัย เรืองขจร

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

ผู้แต่ง : รศ.ทิพย์วัลย์ เรืองขจร

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
คู่มือเตรียมสอบ PAT1

ผู้แต่ง : ผศ.เลิศสิทธิโกศล

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
การโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : อ.ทวีรัตน์ นวลช่วย

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555
 
สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : ผศ.เทพกร พิทยาภินันท์

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554
 
เทคโนโลยีการบำบัดและการควบคุมน้ำเสีย

ผู้แต่ง : ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555
 
เคมีพอลิเมอร์

ผู้แต่ง : ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554
 
ผ้าและเส้นใย

ผู้แต่ง : ดร.ทัศนา ศิริโชติ

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554
 
การโปรแกรมเชิงวัตถุ

ผู้แต่ง : อ.นลินี อินทมะโน

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
 
จุลชีววิทยาพื้นฐาน

ผู้แต่ง : ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ

โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557
 
สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์

ผู้แต่ง : ดร.ทวีสิน นาวารัตน์

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554