งานวิจัย

งานวิจัย :

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
แหล่งเงินทุนวิจัย
* แหล่งความรู้งานวิจัย
รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล
แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย (E-Reference Databases)
ดาวน์โหลดเอกสาร
* ข่าวประกาศ
* การสังเคราะห์งานวิจัย
ข่าวประกาศ
การขอและสนับสนุนทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบปฏิบัติการนำเสนองานวิจัย โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
แบบโปสเตอร์การนำเสนองานวิจัย โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
การแนบเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในการนำเสนอผลงานวิจัย ฯ 2558
ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในประเทศ