งานวิชาการ

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ :

  ดาวน์โหลดเอกสาร  
  - นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  - กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
  - ร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557-2560