Untitled Document

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ :

ปรัชญา

เน้นคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์

เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ
  1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์
  3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ