Untitled Document

กรรมการบริหารคณะ :

คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
อาจารย์ศักดิ์ชาย คงนคร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน
 
ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน
ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
อาจารย์พรชัย พุทธรักษ์
ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ
ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วิภาพรรณ คงเย็น
ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
อาจารย์อรนุช สุขอนันต์
ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ชาญยุทธ ฟองสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์โชติธรรม ธารรักษ์
ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์หิรัญวดี สุวิบูรณ์
ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
อาจารย์เอกฤกษ์ พุ่มนก
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสมจิต ปาละพัน