Untitled Document

อาคารเรียนของคณะ | มุมพักผ่อน

 
อาคารเรียน 10
ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา

อาคารเรียน 8
ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ , คอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาคารเรียนเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

อาคารเรียนเทคโนโลยีชีวภาพ
ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาชีววิทยา , ชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีววิทยา

อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์
ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคหกรรมศาสตร์

อาคารเรียนแพทย์แผนไทย อาคารเรียน 1

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาแพทย์แผนไทย